افتتاح پایانه سنگ کشور در خراسان جنوبی/ منطقه ویژه اقتصادی زیرساخت‌های بخش خصوصی را فراهم کرده است

افتتاح پایانه سنگ کشور در خراسان جنوبی/ منطقه ویژه اقتصادی زیرساخت‌های بخش خصوصی را فراهم کرده است
رئیس منطقه ویژه اقتصادی بیرجند از افتتاح پایانه سنگ کشور در خراسان جنوبی خبر داد.

افتتاح پایانه سنگ کشور در خراسان جنوبی/ منطقه ویژه اقتصادی زیرساخت‌های بخش خصوصی را فراهم کرده است

رئیس منطقه ویژه اقتصادی بیرجند از افتتاح پایانه سنگ کشور در خراسان جنوبی خبر داد.
افتتاح پایانه سنگ کشور در خراسان جنوبی/ منطقه ویژه اقتصادی زیرساخت‌های بخش خصوصی را فراهم کرده است

دانلود فیلم خارجی

View more posts from this author