افراد شکم سیر در فتنه 88 حضور داشتند/ فقرا باید در راس جامعه قرار گیرند

افراد شکم سیر در فتنه 88 حضور داشتند/ فقرا باید در راس جامعه قرار گیرند
رئیس کمیته امداد امام خمینی گفت: در فتنه 88 یک نفر از مددجویان کمیته امداد حضور نداشتند و فقط افراد شکم سیر در این فتنه حضور یافتند.

افراد شکم سیر در فتنه 88 حضور داشتند/ فقرا باید در راس جامعه قرار گیرند

رئیس کمیته امداد امام خمینی گفت: در فتنه 88 یک نفر از مددجویان کمیته امداد حضور نداشتند و فقط افراد شکم سیر در این فتنه حضور یافتند.
افراد شکم سیر در فتنه 88 حضور داشتند/ فقرا باید در راس جامعه قرار گیرند

View more posts from this author