افزایش بیش از یک‌هزار تخت بیمارستانی به مجموعه تخت‌های قزوین

افزایش بیش از یک‌هزار تخت بیمارستانی به مجموعه تخت‌های قزوین
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین گفت: با پیگیری‌های انجام شده در حال حاضر تعداد یک هزار و 50 تخت بیمارستانی به مجموعه تخت‌های موجود استان قزوین اضافه می‌شود.

افزایش بیش از یک‌هزار تخت بیمارستانی به مجموعه تخت‌های قزوین

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین گفت: با پیگیری‌های انجام شده در حال حاضر تعداد یک هزار و 50 تخت بیمارستانی به مجموعه تخت‌های موجود استان قزوین اضافه می‌شود.
افزایش بیش از یک‌هزار تخت بیمارستانی به مجموعه تخت‌های قزوین

تکنولوژی جدید

View more posts from this author