افزایش تأمین و تخصیص اعتبارات برای نهادهای فرهنگی

افزایش تأمین و تخصیص اعتبارات برای نهادهای فرهنگی
رئیس اداره تبلیغات اسلامی کردکوی با اشاره به وضعیت فرهنگی کشور، خواستار افزایش تأمین و تخصیص اعتبارات برای نهادهای فرهنگی شد و افزود: افزایش اعتبارات نهادهای فرهنگی توسط دولت اجرای مناسب‎تر اقدامات در حوزه فرهنگی را به‌ همراه دارد.

افزایش تأمین و تخصیص اعتبارات برای نهادهای فرهنگی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کردکوی با اشاره به وضعیت فرهنگی کشور، خواستار افزایش تأمین و تخصیص اعتبارات برای نهادهای فرهنگی شد و افزود: افزایش اعتبارات نهادهای فرهنگی توسط دولت اجرای مناسب‎تر اقدامات در حوزه فرهنگی را به‌ همراه دارد.
افزایش تأمین و تخصیص اعتبارات برای نهادهای فرهنگی

خبرگزاری دانشگاه های کشور

View more posts from this author