افزایش سهم استان کردستان از منابع آبی را مصرانه پیگیری کرده‌ام

افزایش سهم استان کردستان از منابع آبی را مصرانه پیگیری کرده‌ام
استاندار کردستان گفت: شورای عالی آب بحث سهم آب و توزیع آب را بر اساس حوزه آبریز و نه تقسیمات کشوری، دنبال می‌کند که افزایش سهم استان از منابع آبی را مصرانه پیگیری کرده‌ام.

افزایش سهم استان کردستان از منابع آبی را مصرانه پیگیری کرده‌ام

استاندار کردستان گفت: شورای عالی آب بحث سهم آب و توزیع آب را بر اساس حوزه آبریز و نه تقسیمات کشوری، دنبال می‌کند که افزایش سهم استان از منابع آبی را مصرانه پیگیری کرده‌ام.
افزایش سهم استان کردستان از منابع آبی را مصرانه پیگیری کرده‌ام

موبایل دوستان

View more posts from this author