افزایش طلاق از دلایل تأثیر ماهواره‌هاست

افزایش طلاق از دلایل تأثیر ماهواره‌هاست
امام جمعه ریگان گفت: ماهواره‌ها سبک زندگی اسلامی را تغییر می‌دهند و مشکلات و معضلات خانوادگی متعدی را درپی دارد، از جمله اینکه شبکه‌های ماهواره‌ای موجب ازدیاد طلاق در بین خانواده‌ها می‌شوند و آفتی است که جامعه را گرفتار می‌کند.

افزایش طلاق از دلایل تأثیر ماهواره‌هاست

امام جمعه ریگان گفت: ماهواره‌ها سبک زندگی اسلامی را تغییر می‌دهند و مشکلات و معضلات خانوادگی متعدی را درپی دارد، از جمله اینکه شبکه‌های ماهواره‌ای موجب ازدیاد طلاق در بین خانواده‌ها می‌شوند و آفتی است که جامعه را گرفتار می‌کند.
افزایش طلاق از دلایل تأثیر ماهواره‌هاست

View more posts from this author