افزایش قیمت گوشت قرمز و کاهش گوشت مرغ در دماوند

افزایش قیمت گوشت قرمز و کاهش گوشت مرغ در دماوند
رئیس اتحادیه فروشندگان فرآورده‌های گوشتی شهرستان دماوند گفت: قیمت گوشت قرمز افزایش یک‌هزار تومانی و گوشت مرغ کاهش 50 تومانی داشته است.

افزایش قیمت گوشت قرمز و کاهش گوشت مرغ در دماوند

رئیس اتحادیه فروشندگان فرآورده‌های گوشتی شهرستان دماوند گفت: قیمت گوشت قرمز افزایش یک‌هزار تومانی و گوشت مرغ کاهش 50 تومانی داشته است.
افزایش قیمت گوشت قرمز و کاهش گوشت مرغ در دماوند

View more posts from this author