افزایش 28 درصدی طلاق مازندران و توپی که در زمین دولت گذشته انداخته شد

افزایش 28 درصدی طلاق مازندران و توپی که در زمین دولت گذشته انداخته شد
طلاق در تیرماه امسال در مازندران 28 درصد افزایش داشت و این افزایش در حالی عنوان شد که مازندران در ابتدای امسال مجری طرح کاهش طلاق در کشور معرفی شده بود.

افزایش 28 درصدی طلاق مازندران و توپی که در زمین دولت گذشته انداخته شد

طلاق در تیرماه امسال در مازندران 28 درصد افزایش داشت و این افزایش در حالی عنوان شد که مازندران در ابتدای امسال مجری طرح کاهش طلاق در کشور معرفی شده بود.
افزایش 28 درصدی طلاق مازندران و توپی که در زمین دولت گذشته انداخته شد

استخدام

View more posts from this author