افزایش 80 درصدی اعتبارات معاونت هنری وزارت ارشاد در سال جاری

افزایش 80 درصدی اعتبارات معاونت هنری وزارت ارشاد در سال جاری
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اعتبارات معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد در سال جاری 80 درصد افزایش یافت.

افزایش 80 درصدی اعتبارات معاونت هنری وزارت ارشاد در سال جاری

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اعتبارات معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد در سال جاری 80 درصد افزایش یافت.
افزایش 80 درصدی اعتبارات معاونت هنری وزارت ارشاد در سال جاری

bluray movie download

View more posts from this author