اقتصاد مقاومتی با تولید و ثروت پایدار عجین است

اقتصاد مقاومتی با تولید و ثروت پایدار عجین است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: اقتصاد مقاومتی به مفهوم بها دادن به تولید و ثروت پایدار است به طوریکه منافع همگان تأمین شود.

اقتصاد مقاومتی با تولید و ثروت پایدار عجین است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: اقتصاد مقاومتی به مفهوم بها دادن به تولید و ثروت پایدار است به طوریکه منافع همگان تأمین شود.
اقتصاد مقاومتی با تولید و ثروت پایدار عجین است

دانلود آهنگ جدید

سیستم اطلاع رسانی

View more posts from this author