اقتصاد مقاومتی با شعار محقق نمی‌شود

اقتصاد مقاومتی با شعار محقق نمی‌شود
امام‌ جمعه گلپایگان گفت: اقتصاد مقاومتی با شعار سر دادن حل نمی‌شود.

اقتصاد مقاومتی با شعار محقق نمی‌شود

امام‌ جمعه گلپایگان گفت: اقتصاد مقاومتی با شعار سر دادن حل نمی‌شود.
اقتصاد مقاومتی با شعار محقق نمی‌شود

موسیقی روز

دانلود موزیک

View more posts from this author