اقتصاد مقاومتی تنها راه برای پیشرفت عزتمندانه کشور است

اقتصاد مقاومتی تنها راه برای پیشرفت عزتمندانه کشور است
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان تحکیم وحدت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به وظایف جنبش دانشجویی در تحقق شعار سال گفت: باید تبیین کنیم که اقتصاد مقاومتی تنها راه برای پیشرفت عزتمندانه کشور است.

اقتصاد مقاومتی تنها راه برای پیشرفت عزتمندانه کشور است

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان تحکیم وحدت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به وظایف جنبش دانشجویی در تحقق شعار سال گفت: باید تبیین کنیم که اقتصاد مقاومتی تنها راه برای پیشرفت عزتمندانه کشور است.
اقتصاد مقاومتی تنها راه برای پیشرفت عزتمندانه کشور است

اتومبیل

دانلود نرم افزار

View more posts from this author