اقتصاد مقاومتی در کلاس‌های درس تبیین شود

اقتصاد مقاومتی در کلاس‌های درس تبیین شود
رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان دماوند گفت: اقتصاد مقاومتی باید در کلاس‌های درس و به همت معلمان تبیین شود.

اقتصاد مقاومتی در کلاس‌های درس تبیین شود

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان دماوند گفت: اقتصاد مقاومتی باید در کلاس‌های درس و به همت معلمان تبیین شود.
اقتصاد مقاومتی در کلاس‌های درس تبیین شود

عکس های جدید

مدرسه

View more posts from this author