اقوام خوزستانی متحد و یکدل در برابر دشمنان ایستاده‌اند

اقوام خوزستانی متحد و یکدل در برابر دشمنان ایستاده‌اند
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: اقوام خوزستان از عرب، بختیاری و لر، متحد و یکدل در برابر دشمنان ایستاده‌اند و نمی‌گذارند به انقلاب اسلامی و ایران آسیبی برسد.

اقوام خوزستانی متحد و یکدل در برابر دشمنان ایستاده‌اند

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: اقوام خوزستان از عرب، بختیاری و لر، متحد و یکدل در برابر دشمنان ایستاده‌اند و نمی‌گذارند به انقلاب اسلامی و ایران آسیبی برسد.
اقوام خوزستانی متحد و یکدل در برابر دشمنان ایستاده‌اند

View more posts from this author