البرز مرکزی جدی‌ترین مانع توسعه نوشهر است

البرز مرکزی جدی‌ترین مانع توسعه نوشهر است
فرماندار نوشهر گفت: البرز مرکزی جدی‌ترین مشکل شهرستان نوشهر است که هر اقدام توسعه‌آمیزی را با مانع روبه‌رو می‌کند.

البرز مرکزی جدی‌ترین مانع توسعه نوشهر است

فرماندار نوشهر گفت: البرز مرکزی جدی‌ترین مشکل شهرستان نوشهر است که هر اقدام توسعه‌آمیزی را با مانع روبه‌رو می‌کند.
البرز مرکزی جدی‌ترین مانع توسعه نوشهر است

دانلود سریال و آهنگ

View more posts from this author