امروزه بسیجی ماندن سخت‌تر از بسیجی بودن است

امروزه بسیجی ماندن سخت‌تر از بسیجی بودن است
امام‌جمعه آبدان گفت: امروزه در جنگ نرم تشخیص حق و ماندن در راه حق بسیار دشوارتر است، به نوعی که حتی بسیجی ماندن سخت‌تر از بسیجی بودن است.

امروزه بسیجی ماندن سخت‌تر از بسیجی بودن است

امام‌جمعه آبدان گفت: امروزه در جنگ نرم تشخیص حق و ماندن در راه حق بسیار دشوارتر است، به نوعی که حتی بسیجی ماندن سخت‌تر از بسیجی بودن است.
امروزه بسیجی ماندن سخت‌تر از بسیجی بودن است

فانتزی

View more posts from this author