امروز جهانیان ایران را پرچم‌دار اسلام ناب محمدی(ص) می‌دانند

امروز جهانیان ایران را پرچم‌دار اسلام ناب محمدی(ص) می‌دانند
تولیت آستان قدس رضوی در دیدار نخبگان حوزه‌های علمیه گفت: امروز جهان دریافته اسلامی که می‌توان بر آن تکیه کرد، اسلام ناب محمدی(ص) و پرچم‌دار آن، جمهوری اسلامی ایران است.

امروز جهانیان ایران را پرچم‌دار اسلام ناب محمدی(ص) می‌دانند

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار نخبگان حوزه‌های علمیه گفت: امروز جهان دریافته اسلامی که می‌توان بر آن تکیه کرد، اسلام ناب محمدی(ص) و پرچم‌دار آن، جمهوری اسلامی ایران است.
امروز جهانیان ایران را پرچم‌دار اسلام ناب محمدی(ص) می‌دانند

View more posts from this author