امنیت خلیج فارس به برکت خون شهداست

امنیت خلیج فارس به برکت خون شهداست
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بندرلنگه اگر امروز در خلیج همیشه فارس در آرامش و امنیت به‌سر می‌بریم به برکت خون شهداست.

امنیت خلیج فارس به برکت خون شهداست

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بندرلنگه اگر امروز در خلیج همیشه فارس در آرامش و امنیت به‌سر می‌بریم به برکت خون شهداست.
امنیت خلیج فارس به برکت خون شهداست

خرم خبر

View more posts from this author