امکان تردد در محور سرفاریاب با زنجیر چرخ هم امکان‌پذیر نیست

امکان تردد در محور سرفاریاب با زنجیر چرخ هم امکان‌پذیر نیست
بخشدار سرفاریاب با اشاره به شدت بارش برف در مسیر سرفاریاب، باغچه سادات، گفت: امکان تردد در محور باغچه سادات با زنجیر چرخ هم امکان‌پذیر نیست.

امکان تردد در محور سرفاریاب با زنجیر چرخ هم امکان‌پذیر نیست

بخشدار سرفاریاب با اشاره به شدت بارش برف در مسیر سرفاریاب، باغچه سادات، گفت: امکان تردد در محور باغچه سادات با زنجیر چرخ هم امکان‌پذیر نیست.
امکان تردد در محور سرفاریاب با زنجیر چرخ هم امکان‌پذیر نیست

View more posts from this author