انتخابات هیأت‌رئیسه مجلس اثبات ادعاهای غیرواقعی اصلاح‌طلبان بود/ اصلاح‌طلب واقعی از اصول انقلاب نمی‌گذرد

انتخابات هیأت‌رئیسه مجلس اثبات ادعاهای غیرواقعی اصلاح‌طلبان بود/ اصلاح‌طلب واقعی از اصول انقلاب نمی‌گذرد
رئیس قرارگاه عمار گفت: اگر اصلاح‌طلبان واقعا به دنبال اصلاح‌طلبی باشند نمی‌توانند نسبت به اصول اساسی نظام و انقلاب بی‌توجه باشند.

انتخابات هیأت‌رئیسه مجلس اثبات ادعاهای غیرواقعی اصلاح‌طلبان بود/ اصلاح‌طلب واقعی از اصول انقلاب نمی‌گذرد

رئیس قرارگاه عمار گفت: اگر اصلاح‌طلبان واقعا به دنبال اصلاح‌طلبی باشند نمی‌توانند نسبت به اصول اساسی نظام و انقلاب بی‌توجه باشند.
انتخابات هیأت‌رئیسه مجلس اثبات ادعاهای غیرواقعی اصلاح‌طلبان بود/ اصلاح‌طلب واقعی از اصول انقلاب نمی‌گذرد

تکنولوژی جدید

View more posts from this author