انتصاب دبیر شورای سیاست‌گذاری همایش ملی سبک زندگی

انتصاب دبیر شورای سیاست‌گذاری همایش ملی سبک زندگی
دبیر شورای سیاست‌گذاری همایش ملی سبک زندگی از سوی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور منصوب شد.

انتصاب دبیر شورای سیاست‌گذاری همایش ملی سبک زندگی

دبیر شورای سیاست‌گذاری همایش ملی سبک زندگی از سوی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور منصوب شد.
انتصاب دبیر شورای سیاست‌گذاری همایش ملی سبک زندگی

خبرگزاری مهر

View more posts from this author