انتقاد امام جمعه قنوات از کم‌توجهی به روستاهای قم

انتقاد امام جمعه قنوات از کم‌توجهی به روستاهای قم
امام جمعه قنوات گفت: در استان قم کمتر به مناطق محروم و روستایی توجه می‌شود.

انتقاد امام جمعه قنوات از کم‌توجهی به روستاهای قم

امام جمعه قنوات گفت: در استان قم کمتر به مناطق محروم و روستایی توجه می‌شود.
انتقاد امام جمعه قنوات از کم‌توجهی به روستاهای قم

View more posts from this author