انتقال هوایی بیمار قلبی سپیددشتی به خرم‌آباد

انتقال هوایی بیمار قلبی سپیددشتی به خرم‌آباد
رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی لرستان گفت: بیمار قلبی 55 ساله سپیددشتی توسط اورژانس هوایی به بیمارستان تامین اجتماعی خرم‌آباد منتقل شد.

انتقال هوایی بیمار قلبی سپیددشتی به خرم‌آباد

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی لرستان گفت: بیمار قلبی 55 ساله سپیددشتی توسط اورژانس هوایی به بیمارستان تامین اجتماعی خرم‌آباد منتقل شد.
انتقال هوایی بیمار قلبی سپیددشتی به خرم‌آباد

View more posts from this author