انجام امور اجتماعی‌محور توسط انجمن‌های مردم‌نهاد

انجام امور اجتماعی‌محور توسط انجمن‌های مردم‌نهاد
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت: باید تمام کارهای اجتماعی‌محور توسط انجمن‌های مردم‌نهاد انجام شود و دولت تصدی‌گری خود از کارهای اجتماعی‌محور را کم کند.

انجام امور اجتماعی‌محور توسط انجمن‌های مردم‌نهاد

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت: باید تمام کارهای اجتماعی‌محور توسط انجمن‌های مردم‌نهاد انجام شود و دولت تصدی‌گری خود از کارهای اجتماعی‌محور را کم کند.
انجام امور اجتماعی‌محور توسط انجمن‌های مردم‌نهاد

کرمان نیوز

View more posts from this author