انجام مطالعات شهرداری پیرامون احداث تله کابین اتوبوسی انتقال زوار شاهچراغ

انجام مطالعات شهرداری پیرامون احداث تله کابین اتوبوسی انتقال زوار شاهچراغ
شورای شهر شیراز انجام مطالعات توسط شهرداری پیرامون طرح احداث تله کابین اتوبوسی با محوریت انتقال زائران شاهچراغ را تصویب کرد.

انجام مطالعات شهرداری پیرامون احداث تله کابین اتوبوسی انتقال زوار شاهچراغ

شورای شهر شیراز انجام مطالعات توسط شهرداری پیرامون طرح احداث تله کابین اتوبوسی با محوریت انتقال زائران شاهچراغ را تصویب کرد.
انجام مطالعات شهرداری پیرامون احداث تله کابین اتوبوسی انتقال زوار شاهچراغ

View more posts from this author