انجام 7 هزار مأموریت توسط اورژانس خراسان شمالی

انجام 7 هزار مأموریت توسط اورژانس خراسان شمالی
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: امسال 7 هزار و 44 مأموریت توسط اورژانس 115 استان انجام شد.

انجام 7 هزار مأموریت توسط اورژانس خراسان شمالی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: امسال 7 هزار و 44 مأموریت توسط اورژانس 115 استان انجام شد.
انجام 7 هزار مأموریت توسط اورژانس خراسان شمالی

لردگان

View more posts from this author