انعقاد تفاهمنامه همکاری بین فنی و حرفه‎ای و معاونت تحقیقات علوم پزشکی همدان

انعقاد تفاهمنامه همکاری بین فنی و حرفه‎ای و معاونت تحقیقات علوم پزشکی همدان
مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان همدان از انعقاد تفاهمنامه همکاری بین فنی و حرفه‎ای و معاونت تحقیقات و فناوری علوم پزشکی استان خبر داد.

انعقاد تفاهمنامه همکاری بین فنی و حرفه‎ای و معاونت تحقیقات علوم پزشکی همدان

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان همدان از انعقاد تفاهمنامه همکاری بین فنی و حرفه‎ای و معاونت تحقیقات و فناوری علوم پزشکی استان خبر داد.
انعقاد تفاهمنامه همکاری بین فنی و حرفه‎ای و معاونت تحقیقات علوم پزشکی همدان

میهن دانلود

View more posts from this author