انفاق از عرصه‌های اقتصاد مقاومتی است

انفاق از عرصه‌های اقتصاد مقاومتی است
معاون استاندار خراسان‌شمالی از انفاق به‌عنوان یکی از توصیه‌های دین مبین اسلامی و از عرصه‌های اقتصاد مقاومتی یاد کرد.

انفاق از عرصه‌های اقتصاد مقاومتی است

معاون استاندار خراسان‌شمالی از انفاق به‌عنوان یکی از توصیه‌های دین مبین اسلامی و از عرصه‌های اقتصاد مقاومتی یاد کرد.
انفاق از عرصه‌های اقتصاد مقاومتی است

مرکز فیلم

View more posts from this author