انقلاب اسلامی رویشی از قیام عاشوراست

انقلاب اسلامی رویشی از قیام عاشوراست
فرماندار کوهبنان گفت: انقلاب اسلامی رویشی از عاشورا و قیام کربلا است و لذا همچنان پا برجاست.

انقلاب اسلامی رویشی از قیام عاشوراست

فرماندار کوهبنان گفت: انقلاب اسلامی رویشی از عاشورا و قیام کربلا است و لذا همچنان پا برجاست.
انقلاب اسلامی رویشی از قیام عاشوراست

قدیر نیوز

View more posts from this author