اورژانس گناوه جان زن 70 ساله را نجات داد

اورژانس گناوه جان زن 70 ساله را نجات داد
تیم عملیاتی اورژانس 115 جان زن 70 ساله‌ای که به اشتباه شربت متادون نوشیده بود را نجات داد.

اورژانس گناوه جان زن 70 ساله را نجات داد

تیم عملیاتی اورژانس 115 جان زن 70 ساله‌ای که به اشتباه شربت متادون نوشیده بود را نجات داد.
اورژانس گناوه جان زن 70 ساله را نجات داد

تلگرام

استخدام ایران

View more posts from this author