اولویت مجلس دهم ایجاد اشتغال و مهار گرانی، تورم و رکود است

اولویت مجلس دهم ایجاد اشتغال و مهار گرانی، تورم و رکود است
منتخب مردم بندرعباس در مجلس دهم گفت: اولویت اصلی مجلس دهم همکاری با دولت برای ایجاد اشتغال، مهار گرانی و تورم است تا رکود فعلی در جامعه از بین برود.

اولویت مجلس دهم ایجاد اشتغال و مهار گرانی، تورم و رکود است

منتخب مردم بندرعباس در مجلس دهم گفت: اولویت اصلی مجلس دهم همکاری با دولت برای ایجاد اشتغال، مهار گرانی و تورم است تا رکود فعلی در جامعه از بین برود.
اولویت مجلس دهم ایجاد اشتغال و مهار گرانی، تورم و رکود است

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author