اولویت کاری‌ام تبدیل تهدیدها به فرصت برای سازندگی است

اولویت کاری‌ام تبدیل تهدیدها به فرصت برای سازندگی است
نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسلامی گفت: اولویت کاری‌ام تبدیل تهدیدها به فرصت برای سازندگی و پیشرفت است.

اولویت کاری‌ام تبدیل تهدیدها به فرصت برای سازندگی است

نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسلامی گفت: اولویت کاری‌ام تبدیل تهدیدها به فرصت برای سازندگی و پیشرفت است.
اولویت کاری‌ام تبدیل تهدیدها به فرصت برای سازندگی است

bluray movie download

View more posts from this author