اولین استان کشور هستیم که طرح خرید حمایتی را با روزانه 400 تن شیر آغاز کردیم

اولین استان کشور هستیم که طرح خرید حمایتی را با روزانه 400 تن شیر آغاز کردیم
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: خرید حمایتی شیر از ابتدای خرداد ماه آغاز شده است؛ درحالی که تاکنون در هیچ استانی این طرح اجرا نشده است و تاکنون بیش از 4 هزار تن شیر را در قالب طرح حمایتی خریداری کرده‌ایم.

اولین استان کشور هستیم که طرح خرید حمایتی را با روزانه 400 تن شیر آغاز کردیم

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: خرید حمایتی شیر از ابتدای خرداد ماه آغاز شده است؛ درحالی که تاکنون در هیچ استانی این طرح اجرا نشده است و تاکنون بیش از 4 هزار تن شیر را در قالب طرح حمایتی خریداری کرده‌ایم.
اولین استان کشور هستیم که طرح خرید حمایتی را با روزانه 400 تن شیر آغاز کردیم

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author