اولین پرواز باکو ـ مشهد به زمین نشست/گسترش و تعمیق تعاملات چندجانبه با پرواز مشهد ـ باکو

اولین پرواز باکو ـ مشهد به زمین نشست/گسترش و تعمیق تعاملات چندجانبه با پرواز مشهد ـ باکو
استاندار خراسان رضوی، افتتاح پرواز باکو – مشهد را در جهت تعمیق و گسترش ارتباطات چندجانبه کشور ایران و آذربایجان دانست.

اولین پرواز باکو ـ مشهد به زمین نشست/گسترش و تعمیق تعاملات چندجانبه با پرواز مشهد ـ باکو

استاندار خراسان رضوی، افتتاح پرواز باکو – مشهد را در جهت تعمیق و گسترش ارتباطات چندجانبه کشور ایران و آذربایجان دانست.
اولین پرواز باکو ـ مشهد به زمین نشست/گسترش و تعمیق تعاملات چندجانبه با پرواز مشهد ـ باکو

View more posts from this author