اکنون بیکاری مشکل عام کشور است / باید از دستاوردهای هسته‌ای مراقبت شود

اکنون بیکاری مشکل عام کشور است / باید از دستاوردهای هسته‌ای مراقبت شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون بیکاری مشکل عام کشور است و تا زمانی که موتور تولید کشور راه نیفتد، مشکلات کنونی حل نمی‌شود

اکنون بیکاری مشکل عام کشور است / باید از دستاوردهای هسته‌ای مراقبت شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون بیکاری مشکل عام کشور است و تا زمانی که موتور تولید کشور راه نیفتد، مشکلات کنونی حل نمی‌شود
اکنون بیکاری مشکل عام کشور است / باید از دستاوردهای هسته‌ای مراقبت شود

اخبار دنیای دیجیتال

قدیر نیوز

View more posts from this author