ایجاد اشتغال و رسیدن به توسعه پایدار مستلزم توجه به سرمایه‌گذاری در دریاست/ سیاست‌های استکباری باعث تغییر نگرش ما از دریا به سمت خشکی شده است

ایجاد اشتغال و رسیدن به توسعه پایدار مستلزم توجه به سرمایه‌گذاری در دریاست/ سیاست‌های استکباری باعث تغییر نگرش ما از دریا به سمت خشکی شده است
معاون عملیات نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ایجاد اشتغال و رسیدن به توسعه پایدار مستلزم توجه به سرمایه‌گذاری در دریاست، گفت: سیاست‌های استکباری دیکته شده در دوران قبل به ایران باعث تغییر نگرش ما از دریا به سمت خشکی شده است.

ایجاد اشتغال و رسیدن به توسعه پایدار مستلزم توجه به سرمایه‌گذاری در دریاست/ سیاست‌های استکباری باعث تغییر نگرش ما از دریا به سمت خشکی شده است

معاون عملیات نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ایجاد اشتغال و رسیدن به توسعه پایدار مستلزم توجه به سرمایه‌گذاری در دریاست، گفت: سیاست‌های استکباری دیکته شده در دوران قبل به ایران باعث تغییر نگرش ما از دریا به سمت خشکی شده است.
ایجاد اشتغال و رسیدن به توسعه پایدار مستلزم توجه به سرمایه‌گذاری در دریاست/ سیاست‌های استکباری باعث تغییر نگرش ما از دریا به سمت خشکی شده است

View more posts from this author