ایجاد المان‌های سنتی و سفره هفت‌سین در مناطق پرتردد شهر آمل

ایجاد المان‌های سنتی و سفره هفت‌سین در مناطق پرتردد شهر آمل
معاون خدمات شهری شهرداری آمل از ایجاد المان‌های سنتی و سفره هفت‌سین در مناطق پرتردد و مکان‌های مرکز شهر در آمل خبر داد.

ایجاد المان‌های سنتی و سفره هفت‌سین در مناطق پرتردد شهر آمل

معاون خدمات شهری شهرداری آمل از ایجاد المان‌های سنتی و سفره هفت‌سین در مناطق پرتردد و مکان‌های مرکز شهر در آمل خبر داد.
ایجاد المان‌های سنتی و سفره هفت‌سین در مناطق پرتردد شهر آمل

خبرگذاری اصفحان

عرفان دینی

View more posts from this author