ایجاد وحدت کلمه و حذف تفرقه نیازمند عزم ملی است

ایجاد وحدت کلمه و حذف تفرقه نیازمند عزم ملی است
مسوول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه پیام نور سنندج گفت: تا همت همگانی در هر عرصه‌ای نباشد وحدت تحقق نمی‌یابد و ایجاد وحدت کلمه و حذف تفرقه نیازمند عزم ملی است.

ایجاد وحدت کلمه و حذف تفرقه نیازمند عزم ملی است

مسوول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه پیام نور سنندج گفت: تا همت همگانی در هر عرصه‌ای نباشد وحدت تحقق نمی‌یابد و ایجاد وحدت کلمه و حذف تفرقه نیازمند عزم ملی است.
ایجاد وحدت کلمه و حذف تفرقه نیازمند عزم ملی است

View more posts from this author