ایجاد 12 هزار مترمربع فضای فرهنگی در پردیس

ایجاد 12 هزار مترمربع فضای فرهنگی در پردیس
شهردار پردیس از ایجاد 12 هزار مترمربع فضای فرهنگی در این شهر خبر داد.

ایجاد 12 هزار مترمربع فضای فرهنگی در پردیس

شهردار پردیس از ایجاد 12 هزار مترمربع فضای فرهنگی در این شهر خبر داد.
ایجاد 12 هزار مترمربع فضای فرهنگی در پردیس

ورزشی

View more posts from this author