ایران جزو سه قدرت اول تولیدکننده صنایع‌دستی در دنیاست

ایران جزو سه قدرت اول تولیدکننده صنایع‌دستی در دنیاست
رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور با تأکید بر اینکه ایران جزو سه قدرت اول تولیدکننده صنایع‌دستی در دنیاست، از صادرات 200میلیون دلاری صنایع‌دستی کشور خبر داد.

ایران جزو سه قدرت اول تولیدکننده صنایع‌دستی در دنیاست

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور با تأکید بر اینکه ایران جزو سه قدرت اول تولیدکننده صنایع‌دستی در دنیاست، از صادرات 200میلیون دلاری صنایع‌دستی کشور خبر داد.
ایران جزو سه قدرت اول تولیدکننده صنایع‌دستی در دنیاست

ایرانی

View more posts from this author