ای روح با ایمان جانیم سنه قوربان

ای روح با ایمان جانیم سنه قوربان
خبر، همانند زلزله‌ای تمام کنج‌ها و زوایای دنیای مجازی را درنوردید و مثل بغضی ترکید. به هر سایت و کانال و صفحه ای سر می‌زنیم، سوز صدایش می‌آید که از عمق جان می‌خواند: «زینب زینب، زینب، درد آشینا زینب غرق بلا زینب…»

ای روح با ایمان جانیم سنه قوربان

خبر، همانند زلزله‌ای تمام کنج‌ها و زوایای دنیای مجازی را درنوردید و مثل بغضی ترکید. به هر سایت و کانال و صفحه ای سر می‌زنیم، سوز صدایش می‌آید که از عمق جان می‌خواند: «زینب زینب، زینب، درد آشینا زینب غرق بلا زینب…»
ای روح با ایمان جانیم سنه قوربان

View more posts from this author