«بادیگارد» با استقبال مسافران و شهروندان اردبیلی روبه‌رو شد / نوسازی صندلی سینما انقلاب در سال جدید

«بادیگارد» با استقبال مسافران و شهروندان اردبیلی روبه‌رو شد / نوسازی صندلی سینما انقلاب در سال جدید
سینما انقلاب اردبیل که این روزها فیلم «بادیگارد» را به روی صحنه برده است این فیلم با استقبال خوب مسافران و اهالی اردبیل روبه‌رو شده است.

«بادیگارد» با استقبال مسافران و شهروندان اردبیلی روبه‌رو شد / نوسازی صندلی سینما انقلاب در سال جدید

سینما انقلاب اردبیل که این روزها فیلم «بادیگارد» را به روی صحنه برده است این فیلم با استقبال خوب مسافران و اهالی اردبیل روبه‌رو شده است.
«بادیگارد» با استقبال مسافران و شهروندان اردبیلی روبه‌رو شد / نوسازی صندلی سینما انقلاب در سال جدید

خبرگذاری اصفحان

قرآن

View more posts from this author