بارش باران از شنبه در کرمانشاه آغاز می‌شود

بارش باران از شنبه در کرمانشاه آغاز می‌شود
بارش باران از هفتم فروردین ماه سال‌جاری در استان کرمانشاه شروع می‌شود.

بارش باران از شنبه در کرمانشاه آغاز می‌شود

بارش باران از هفتم فروردین ماه سال‌جاری در استان کرمانشاه شروع می‌شود.
بارش باران از شنبه در کرمانشاه آغاز می‌شود

روزنامه ایران

استخدام ایران

View more posts from this author