بازدید بیش از 80 هزار نفر از یادمان‌های کرمانشاه

بازدید بیش از 80 هزار نفر از یادمان‌های کرمانشاه
مسئول اردویی، گردشگری و راهیان‌نور سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه از بازدید بیش از 80 هزار زائر از یادمان‌های دوران دفاع مقدس استان کرمانشاه طی 10 روز گذشته خبر داد.

بازدید بیش از 80 هزار نفر از یادمان‌های کرمانشاه

مسئول اردویی، گردشگری و راهیان‌نور سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه از بازدید بیش از 80 هزار زائر از یادمان‌های دوران دفاع مقدس استان کرمانشاه طی 10 روز گذشته خبر داد.
بازدید بیش از 80 هزار نفر از یادمان‌های کرمانشاه

تکنولوژی جدید

خبرگذاری اصفحان

View more posts from this author