بازدید روزانه 400 نفر از نمایشگاه پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت در یاسوج

بازدید روزانه 400 نفر از نمایشگاه پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت در یاسوج
رئیس بسیج جامعه پزشکی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت: روزانه 400 نفر از نمایشگاه پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت در یاسوج بازدید کردند.

بازدید روزانه 400 نفر از نمایشگاه پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت در یاسوج

رئیس بسیج جامعه پزشکی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت: روزانه 400 نفر از نمایشگاه پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت در یاسوج بازدید کردند.
بازدید روزانه 400 نفر از نمایشگاه پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت در یاسوج

اس ام اس جدید

View more posts from this author