بازدید نماینده سابق مردم قزوین در مجلس از خبرگزاری فارس قزوین

بازدید نماینده سابق مردم قزوین در مجلس از خبرگزاری فارس قزوین
نماینده سابق مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی همزمان با هفته خبرنگار از دفتر خبرگزاری فارس استان قزوین بازدید کرد.

بازدید نماینده سابق مردم قزوین در مجلس از خبرگزاری فارس قزوین

نماینده سابق مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی همزمان با هفته خبرنگار از دفتر خبرگزاری فارس استان قزوین بازدید کرد.
بازدید نماینده سابق مردم قزوین در مجلس از خبرگزاری فارس قزوین

View more posts from this author