بازرسی از 4 هزار واحد صنفی در مازندران

بازرسی از 4 هزار واحد صنفی در مازندران
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: تاکنون 4 هزار و 100 مورد نظارت و بازرسی از واحدهای اقامتی، پذیرایی و صنوف عرضه مواد غذایی انجام شد.

بازرسی از 4 هزار واحد صنفی در مازندران

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: تاکنون 4 هزار و 100 مورد نظارت و بازرسی از واحدهای اقامتی، پذیرایی و صنوف عرضه مواد غذایی انجام شد.
بازرسی از 4 هزار واحد صنفی در مازندران

کیمیا دانلود

لردگان

View more posts from this author