بازرسی روزانه از مراکز پخت و عرضه نان در شهرستان لردگان انجام می‌شود

بازرسی روزانه از مراکز پخت و عرضه نان در شهرستان لردگان انجام می‌شود
فرماندار شهرستان لردگان گفت: بازرسی روزانه از مراکز پخت و عرضه نان در این شهرستان انجام می‌شود.

بازرسی روزانه از مراکز پخت و عرضه نان در شهرستان لردگان انجام می‌شود

فرماندار شهرستان لردگان گفت: بازرسی روزانه از مراکز پخت و عرضه نان در این شهرستان انجام می‌شود.
بازرسی روزانه از مراکز پخت و عرضه نان در شهرستان لردگان انجام می‌شود

فانتزی

View more posts from this author