بازرسی مستمر ستاد اجرایی طرح آرامش بهاری قزوین از خیمه‌های معرفت

بازرسی مستمر ستاد اجرایی طرح آرامش بهاری قزوین از خیمه‌های معرفت
دبیر ستاد طرح آرامش بهاری استان قزوین گفت: ستاد اجرایی طرح آرامش بهاری این استان فعالیت مستمر دارد و از خیمه‌های معرفت بازرسی می‌کند.

بازرسی مستمر ستاد اجرایی طرح آرامش بهاری قزوین از خیمه‌های معرفت

دبیر ستاد طرح آرامش بهاری استان قزوین گفت: ستاد اجرایی طرح آرامش بهاری این استان فعالیت مستمر دارد و از خیمه‌های معرفت بازرسی می‌کند.
بازرسی مستمر ستاد اجرایی طرح آرامش بهاری قزوین از خیمه‌های معرفت

سایت استخدامی

لردگان

View more posts from this author