بازپرداخت معوقات واحدهای تولیدی مشکل‌دار از طریق تسهیلات اقتصاد مقاومتی

بازپرداخت معوقات واحدهای تولیدی مشکل‌دار از طریق تسهیلات اقتصاد مقاومتی
نماینده بانک مرکزی گفت: 10 تا 20 درصد از تسهیلاتی که به واحدهای مشکل‌دار در قالب اقتصاد مقاومتی پرداخت می‌شود به جای معوقات قبلی آنها برداشته شود.

بازپرداخت معوقات واحدهای تولیدی مشکل‌دار از طریق تسهیلات اقتصاد مقاومتی

نماینده بانک مرکزی گفت: 10 تا 20 درصد از تسهیلاتی که به واحدهای مشکل‌دار در قالب اقتصاد مقاومتی پرداخت می‌شود به جای معوقات قبلی آنها برداشته شود.
بازپرداخت معوقات واحدهای تولیدی مشکل‌دار از طریق تسهیلات اقتصاد مقاومتی

View more posts from this author